Algemene voorwaarden + Privacywet & Cookies

 • Deelname aan de yogalesse betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en de geldende (huis)regels voor desbetreffende locatie.
 • Bij opgave van bepaalde medische redenen kan De KinderYogaJuf overwegen om het kind te weigeren voor deelname aan de groepslessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed van de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door De KinderYogaJuf. Dit gebeurt in goed overleg met de ouder/verzorger. Het achterhouden van medische noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat de KinderYogaJuf deelname aan de groepslessen ontzegt.
 • De KinderYogaJuf kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer. De ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten direct te melden aan de docent, voor aanvang van de cursus/les.
 • Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van De KinderYogaJuf en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.
 • De KinderYogaJuf is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer c.q ouder/verzorger. 
 • Een kinderyogales is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze. 
 • Een cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen. De KinderYogaJuf zal bij onvoldoende aanmeldingen de betrokkenen op de hoogte stellen en eventueel betaald cursusgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een later tijdstip. 
 • De cursist wordt verzocht om makkelijk zittende, niet knellende kleding te dragen. Geen rokjes of jurkjes tenzij er een legging onder gedragen wordt en op blote voeten of sokken de yogaruimte betreden. 
 • Om de lessen op tijd te kunnen laten starten graag 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn. 
 • De kosten van de cursus en losse lessen staan vermeld op de website en dienen vooraf te worden betaald. U kunt het cursusgeld overmaken op rek. NL83 TRIO 0338 5869 38 t.a.v. De KinderYogaJuf te Groningen. Losse lessen kunnen contant en gepast betaald te worden. 
 • Wanneer een ouder/verzorger zijn of haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt De KinderYogaJuf zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van een gemiste les is mogelijk in overleg op voorwaarde dat de cursist zich vooraf aan de gemiste les heeft afgemeld en als er plek is in andere cursusgroep die draait binnen desbetreffende cursusperiode. 
 • Op Nationale feestdagen en schoolvakanties worden er geen lessen gegeven tenzij anders aangeven. 
 • Bij verhindering wordt het op prijs gesteld als er voortijdig afgemeld wordt via telefoonnummer 06-16012860 of per mail: info@dekinderyogajuf.nl Bij afmelding minder dan 24 uur voor aanvang van de les is restitutie niet mogelijk. 
 • De cursist en ouder/verzorger dienen zich te houden aan de huisregels geldend in het gebouw waar de lessen zullen plaatsvinden. 

 

Privacy reglement en cookies

De KinderYogaJuf vindt het belangrijk dat u weet dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

De KinderYogaJuf verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Lijst met contactgegevens van de klant via het inschrijfformulier van de website
– Lijst met contactgegevens via inschrijfformulier na aanmeldingen yogales 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op info@dekinderyogajuf.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen. 

Waarom we gegevens nodig hebben
De KinderYogaJuf verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Verwerken van uw aanmelding
– Het afhandelen van uw betaling
– Om te controleren of u reeds betaald heeft voor een les
– Nieuwsbrief 

Hoe lang we gegevens bewaren 
De KinderYogaJuf zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de belastingdienst is dit 7 jaar. 

Delen met anderen 
De KinderYogaJuf verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In kaart brengen websitebezoek 
De KinderYogaJuf gebruikt cookies. Om onze website te verbeteren, verzamelen we ook algemene gegevens van onze bezoekers door middel van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst wanneer je onze site bezoekt. Met deze cookies verzamelen we informatie over jouw gebruik van onze website zodat we onze website vervolgens weer kunnen verbeteren. Wees gerust, de cookies kunnen jouw computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.

Google analytics
Om te zien hoe je onze website hebt gevonden en om onze website te verbeteren gebruiken wij analytische cookies van Google Analytics. De statistieken die worden gegenereerd met deze cookies gebruiken wij alleen om onze website te verbeteren en om doelgroepen te kunnen specificeren. Deze gegevens kunnen met derden worden gedeeld, maar dan alleen zoals we later in dit privacystatement omschrijven onder de kop “Gebruik van de gegevens”.

De cookies van Google Analytics registreren en verzamelen het adres (IP-adres) van jouw computer en informatie over jouw gebruik van onze website en online applicaties en tools. De verzamelde informatie wordt door Google opgeslagen op hun servers, waaronder die in de Verenigde Staten.

Met deze informatie houdt Google bij hoe onze website wordt gebruikt. Zo kunnen ze rapporten aan ons verstrekken en kunnen ze haar adverteerders informatie geven over de effectiviteit van hun campagnes. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dekinderyogajuf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De KinderYogaJuf zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

U kunt ons ook bereiken via: 

Website: www.dekinderyogajuf.nl
Telefoonnummer: +31616012860
Bedrijfsadres: Spieghelstraat 96, 9721 JZ Groningen

Beveiliging 
De KinderYogaJuf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dekinderyogajuf.nl 

 

Heeft u verder nog vragen? Neem dan gerust contact op via info@kinderyogajuf.nl